Online privacyverklaring van Arconic

Arconic Corporation en haar dochterondernemingen (gezamenlijk aangeduid als “Arconic”, “wij” en “ons”) nemen de eigen verantwoordelijkheden op het gebied van gegevensbescherming en privacy zeer serieus. Deze online privacyverklaring is van toepassing op Arconic.com en andere externe websites van Arconic die aan deze verklaring zijn gekoppeld (de “sites”). In deze verklaring worden de typen persoonlijke gegevens beschreven die wij verzamelen op de sites, de wijze waarop deze gegevens worden gebruikt, met wie wij deze gegevens delen en de keuzen die beschikbaar zijn voor gebruikers van onze sites met betrekking tot ons gebruik van de persoonlijke informatie. Wij beschrijven eveneens de maatregelen die we treffen ter bescherming van de veiligheid van de gegevens en hoe gebruikers contact met ons kunnen opnemen over ons privacybeleid. Sommige van de sites bieden aanvullende informatie over de privacypraktijken die specifiek zijn voor deze sites. Interne bedrijfsbeleidsregels en procedures regelen de interne netwerken en systemen van Arconic en de verwerking van persoonlijke gegevens betreffende de werknemers en andere erkende netwerkgebruikers van Arconic.

Wanneer wij informatie verzamelen

Wij verzamelen persoonlijke informatie over u wanneer u een bezoek brengt aan één van onze faciliteiten, toegang vraagt tot ons netwerk en/of computerapparatuur, solliciteert naar een baan bij ons of een zakelijke relatie van enigerlei aard met ons hebt.  Wij zullen uw persoonlijke informatie verzamelen via de volgende methoden:

 • Door gegevens vast te leggen die u aan ons verstrekt (communicatie met ons via e-mails, telefoongesprekken of onze websites);
 • Door een bezoek te brengen aan een van onze faciliteiten; en/of
 • Door een consultancy-, klant- of leveranciersrelatie of enig ander type zakelijke overeenkomst met ons aan te gaan.
Informatie die wij verzamelen

De gebruikers van onze sites kunnen de volgende typen persoonlijke informatie verstrekken:

 • contactinformatie (zoals naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres);
 • bezoekersinformatie (zoals volledige naam, thuisadres, e-mailadres, persoonlijk telefoonnummer, bedrijfsnaam, zakelijke contactinformatie, staatsburgerschap/persoonsstatus in de VS, nummer van identiteitsbewijs, informatie over veiligheidsmachtiging, geboortedatum, paspoortnummer en/of foto);
 • beroeps-/consultantinformatie (zoals naam, functie, afdeling, persoonlijk en zakelijk adres, faxnummer, telefoonnummer, e-mailadres, W-8BEN-formulier W-9-formulier, biografie met werkverleden, foto, bankinformatie die op facturen wordt vermeld, zakelijke referenties, waaronder naam, contactgegevens en werkgever);
 • aanmeldingsgegevens voor de sites (zoals IP-adres van de computer/het persoonlijke apparaat die/dat u gebruikt om toegang te krijgen tot ons netwerk, globale informatie over de locatie vanwaar u toegang hebt tot ons netwerk en informatie over uw apparaat en browser);
 • andere persoonlijke informatie die door huidige of potentiële leveranciers en onderaannemers wordt verstrekt, zoals sofinummer, aan diversiteit gerelateerde informatie (zoals etniciteit), fiscaal nummer, gehandicaptenstatus en civiel- en strafrechtelijke voorgeschiedenis;
 • andere persoonlijke informatie die wordt verstrekt door sollicitanten, zoals een cv, informatie over werkvergunningen, salarisgeschiedenis, opleidingsgeschiedenis, informatie over veiligheidsmachtigingen, informatie over staatsburgerschap en, voor functies bij entiteiten van Arconic die in de VS zijn gevestigd, etniciteit, ras en geslacht; en
 • andere persoonlijke informatie die wordt aangetroffen in inhoud die door gebruikers wordt geleverd.
Informatie die wij verzamelen via cookies en andere aanverwante technologie

Wanneer u onze sites bezoekt, verzamelen wij mogelijk bepaalde informatie via technieken zoals cookies, webserverlogs, webbakens en JavaScript.  Voor meer informatie over hoe wij deze informatie verzamelen en gebruiken, raadpleegt u onze Kennisgeving over cookies van Arconic.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken en delen wanneer wij ervan overtuigd zijn dat wij over een passende rechtsgrondslag beschikken om dit te doen. Dit kan zijn omdat:

 • u toestemming aan ons hebt gegeven om de persoonsgegevens te gebruiken;
 • ons gebruik van uw persoonsgegevens in ons legitiem belang is als een commerciële organisatie (bijvoorbeeld onze legitieme belangen in de communicatie met u – in deze gevallen zullen wij uw gegevens te allen tijde behandelen op een wijze die proportioneel is en uw privacyrechten respecteert en hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen verwerking zoals uiteengezet in de sectie “Uw rechten en mogelijkheden” hieronder);
 • ons gebruik van uw persoonsgegevens nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het ondernemen van stappen om een overeenkomst met u aan te gaan (bijvoorbeeld wanneer u één van onze consultants, klanten of leveranciers bent); en/of
 • ons gebruik van uw persoonsgegevens nodig is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die wij hebben, zoals de naleving van een gerechtelijk bevel.

Als u meer wilt weten over de rechtsgrondslag die wij hebben voor het verwerken van persoonsgegevens neemt u contact met ons op via  GDPR@arconic.com.

Verwerkte persoonsgegevens Reden voor verwerking Juridische rechtvaardiging
Tot de persoonsgegevens die worden verwerkt voor bezoekers behoren mogelijk onder andere: Volledige naam, thuisadres, e-mailadres, persoonlijk telefoonnummer, bedrijfsnaam, zakelijke contactinformatie, staatsburgerschap/persoonsstatus in de VS, nummer van identiteitsbewijs, informatie over veiligheidsmachtiging, geboortedatum en/of paspoortnummer Om u fysieke toegang te bieden tot een vestiging van Arconic of logische toegang tot ons netwerk en/of om uw beveiligingsmachtiging te controleren; Toestemming, onze legitieme belangen of noodzaak voor uitvoering van een overeenkomst
Foto of video via cameratoezicht Beveiliging van vestiging Legitiem belang
Naam, functie, afdeling, persoonlijk en zakelijk adres, faxnummer, telefoonnummer, e-mailadres, W-8BEN-formulier W-9-formulier, biografie met werkverleden, foto, bankinformatie die op facturen wordt vermeld, zakelijke referenties, waaronder naam en contactgegevens Communiceren met u in de context van een contractuele overeenkomst die wij met u hebben, facilitering van betalingen aan u; fraudepreventie; en/of communiceren met u over onze producten en diensten Uitvoering van een overeenkomst, onze legitieme belangen

Hoe wij gebruikmaken van de informatie die wij verzamelen

Mogelijk gebruiken wij de hierboven beschreven informatie om:

 • producten en diensten te leveren;
 • u promotiemateriaal of andere mededelingen te sturen;
 • met u te communiceren en uw deelname aan speciale evenementen, programma’s, aanbiedingen, enquêtes en marktonderzoek te beheren;
  te reageren op uw vragen;
 • sollicitaties te verwerken, onder meer door beoordeling van kwalificaties, controle van informatie en uitvoering van referentiecontroles of andere werkgerelateerde checks;
 • potentiële leveranciers en onderaannemers te evalueren en onze relaties met hen te beheren;
 • human resources-dienstente leveren en beheren voor werknemers van Arconic;
 • gegevensanalyses uit te voeren (met inbegrip van anonimisering en aggregatie van persoonlijke informatie);
 • onze bedrijfsvoering uit te voeren, te evalueren en te verbeteren (met inbegrip van het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het versterken en verbeteren van onze producten en diensten; het beheren van onze communicatie; het analyseren van onze producten, diensten en communicatie; en het uitvoeren van boekhoudkundige, audit- en andere interne functies);
 • bescherming te bieden tegen inbreuken op de cyberbeveiliging en andere beveiligingsgebeurtenissen, spionage, fraude en andere onwettige activiteiten, claims en andere risico’s, en deze op te sporen en te voorkomen;
 • te voldoen aan geldende wettelijke vereisten, relevante industriestandaarden en ons beleid en deze af te dwingen.

Mogelijk gebruiken wij de informatie ook op andere manieren waarvan wij specifiek melding maken tijdens de verzameling.

Informatie die wij delen

Wij verkopen geen persoonlijke informatie die wij over u verzamelen en maken deze ook niet anderszins openbaar, behalve zoals beschreven in deze online privacyverklaring. Wij delen uw informatie op de wijze en voor de doeleinden zoals hieronder beschreven:

 1. binnen Arconic, indien zulks nodig is om u te voorzien van onze diensten of om onze bedrijfsactiviteiten te beheren;
 2. met derden die helpen bij het beheren van onze bedrijfsactiviteiten en bij het leveren van onze diensten. Deze derden hebben zich akkoord verklaard met vertrouwelijkheidsvoorbehouden en zij gebruiken eventuele persoonsgegevens die wij met hen delen of die zij namens ons verzamelen uitsluitend ten behoeve van de levering van de gecontracteerde dienst bij ons. Hiertoe behoren IT-serviceproviders; en/of

Daarnaast maken wij mogelijk informatie openbaar over u (i) als wij dit volgens de wet of juridische processen verplicht zijn, (ii) aan wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties, en (iii) wanneer wij geloven dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om schade of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermeende of werkelijke spionage, inbreuken op de cyberbeveiliging, beveiligingsgebeurtenissen of andere frauduleuze of illegale activiteiten. Wij behouden ons tevens het recht voor om persoonlijke informatie die wij over u hebben over te dragen in het geval wij ons bedrijf of onze bedrijfsmiddelen geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, afsplitsing, ontbinding of liquidatie).

Wereldwijde overdracht van persoonlijke informatie

Arconic is wereldwijd actief. Uw persoonsgegevens kunnen derhalve worden overgebracht naar en opgeslagen in landen buiten de EU (waaronder Canada, de Verenigde Staten, Mexico, China, Brazilië, Zuid-Korea, Japan, Australië en Rusland) waar afwijkende normen gelden inzake gegevensbescherming. Arconic neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonlijke informatie in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en zorgvuldig wordt beheerd om uw privacyrechten en belangen te beschermen en overdracht worden beperkt tot landen die erkend worden vanwege een passend niveau van wettelijke bescherming of waarvoor wij naar tevredenheid kunnen vaststellen dat alternatieve regelingen ter bescherming van uw privacyrechten zijn getroffen. Te dien einde:

 • zorgen wij ervoor dat overdrachten binnen Arconic gedekt worden door een overeenkomst die is aangegaan door leden van Arconic (een overeenkomst binnen het concern) en die elk lid contractueel verplicht te zorgen voor een adequaat en consistent beschermingsniveau van persoonsgegevens, ongeacht waar de overdracht binnen Arconic plaatsvindt;
 • indien wij uw persoonsgegevens overbrengen naar een locatie buiten Arconic of naar derden die helpen bij de levering van onze producten en diensten, leggen wij hen contractuele verplichtingen op om uw persoonsgegevens te beschermen. Sommige van deze waarborgen omvatten algemeen erkende certificeringsschema’s zoals de Privacy Shield-overeenkomst tussen de EU en de VS voor de bescherming van persoonsgegevens die worden overgebracht vanuit de Europese Unie naar de Verenigde Staten; of
 • wanneer wij verzoeken om informatie ontvangen van wetshandhavingsautoriteiten of toezichthouders, valideren wij deze verzoeken zorgvuldig voorafgaand aan het openbaar maken van persoonsgegevens.

Als u zich in de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevindt, zullen wij voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften om een adequate bescherming te bieden voor de overdracht van persoonsgegevens aan ontvangers in landen buiten de EER. Met betrekking tot de overdracht van persoonlijke informatie naar de VS, is Arconic gecertificeerd volgens de EU-VS Privacy Shield-raamwerkovereenkomst die is ontwikkeld door het Amerikaanse Ministerie van Handel en de Europese Commissie ten behoeve van de overdracht van persoonlijke informatie vanuit de EER naar de VS Voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om onze certificering te bekijken, gaat u naar www.privacyshield.gov. Voor meer informatie over de Privacy Shield-beginselen, bezoekt u de EU-VS Privacy Shield-privacyverklaring van Arconic door op de onderstaande link te klikken: https://www.arconic.com/global/en/pdf/Arconic-Privacy-Shield-Privacy-Principles.pdf.

U hebt het recht om contact met ons op te nemen op GDPR@arconic.com, voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen die wij hebben getroffen om de adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen wanneer deze worden overgedragen zoals hierboven vermeld.

Uw rechten en mogelijkheden

Behoudens bepaalde uitzonderingen, en in sommige gevallen afhankelijk van de verwerkingsactiviteit die wij uitvoeren, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Mogelijk vragen wij om aanvullende informatie om uw identiteit te bevestigen en voor beveiligingsdoeleinden, voordat de gevraagde persoonsgegevens aan u openbaar gemaakt worden. Wij behouden ons het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen, voor zover toegestaan door de wet, bijvoorbeeld als uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via GDPR@arconic.com. Behoudens wettelijke en andere toegestane overwegingen, doen wij ons uiterste best om uw verzoek tijdig te honoreren of om u te informeren als wij meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

Mogelijk kunnen wij uw aanvraag niet altijd volledig honoreren, bijvoorbeeld wanneer dit van invloed zou zijn op de plicht tot geheimhouding die wij hebben ten aanzien van anderen of indien wij wettelijk gerechtigd zijn om de aanvraag op een andere wijze af te handelen.

Recht op toegang tot persoonsgegevens 

U hebt het recht te verzoeken dat wij u een kopie verstrekken van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken en u hebt het recht te worden geïnformeerd over: a) de bron van uw persoonsgegevens; b) de doeleinden, rechtsgrondslag en methoden van verwerking; c) de identiteit van de gegevensverantwoordelijke; en (d) de entiteiten of categorieën van entiteiten waarnaar uw persoonsgegevens mogelijk worden overgebracht.

Recht om persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen 

U hebt het recht ons te verzoeken om correctie van onjuiste persoonsgegevens. Wij proberen mogelijk de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren alvorens deze te corrigeren.  Onder beperkte omstandigheden  kunt u ook vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer:

 • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; of
 • u uw instemming hebt ingetrokken (wanneer de gegevensverwerking is gebaseerd op instemming), en indien er geen andere wettelijke grond is voor de verwerking; of
 • na een succesvolle uitoefening van het recht om bezwaar te maken (zie recht op bezwaar); of
 • deze op onrechtmatige wijze zijn verwerkt; of
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Arconic is onderworpen.

Wij zijn niet verplicht om te voldoen aan uw verzoek om persoonsgegevens te verwijderen indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is:

 • om een wettelijke verplichting na te komen; of
 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
 • voor de uitvoering van een overeenkomst.

Recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te beperken, maar alleen wanneer:

 • de nauwkeurigheid wordt betwist, zodat wij de juistheid ervan kunnen controleren; of
 • de verwerking ervan onwettig is, maar u deze niet wilt wissen; of
 • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, maar toch moeten worden bewaard met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of
 • u gebruik hebt gemaakt van het recht om bezwaar aan te tekenen, en verificatie van dwingende redenen uitstaande is.

Wij kunnen uw persoonsgegevens blijven gebruiken na een verzoek om beperking, wanneer:

 • wij daarvoor uw toestemming hebben; of
 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
 • ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Recht om uw persoonsgegevens over te dragen

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens op een gestructureerde, veelgebruikte, door machines te lezen vorm aan u te verstekken of u kunt deze rechtstreeks laten overdragen naar een andere gegevensverantwoordelijke, maar in elk geval alleen wanneer:

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst met u; en
 • de verwerking plaatsvindt met geautomatiseerde middelen.

Recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens die onze legitieme belangen als rechtsgrondslag heeft, als u meent dat uw grondrechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.  Als u bezwaar maakt, hebben wij de kans om te laten zien dat wij zwaarwegende legitieme belangen hebben die voorrang hebben boven uw rechten en vrijheden.

Recht om bezwaar te maken tegen hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing

U kunt ons verzoeken om de manier te wijzigen waarop wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden. U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens niet over te dragen aan niet-gelieerde derden ten behoeve van direct marketing of andere doeleinden.

Recht op het verkrijgen van een exemplaar van waarborgen voor persoonsgegevens die worden gebruikt voor overdrachten buiten uw rechtsgebied

U kunt vragen om een exemplaar van of een verwijzing naar de waarborgen die worden gehanteerd bij het overdragen van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie.  Mogelijk redigeren wij overeenkomsten voor gegevensoverdracht ter bescherming van commerciële voorwaarden.

Recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen bij uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit als u vragen hebt over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.  Wij vragen u eerst te proberen eventuele problemen samen met ons op te lossen, maar u hebt het recht om op elk gewenst moment contact op te nemen met uw toezichthoudende autoriteit.

Hoe wij persoonlijke informatie beschermen

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, beleidsregels en procedures geïmplementeerd en onderhouden deze ter beperking van het risico van onopzettelijke vernietiging of verlies, of de ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot dergelijke informatie naar gelang de aard van de betrokken informatie. Aangezien de beveiliging van de informatie gedeeltelijk afhangt van de beveiliging van de computer die u gebruikt om met ons te communiceren en de beveiliging die u gebruikt voor de bescherming van gebruikers-id’s en wachtwoorden, vragen wij u passende maatregelen te treffen om deze informatie te beschermen.

Opslag van uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, zoals uitgelegd in deze verklaring. Onder sommige omstandigheden bewaren wij uw persoonsgegevens mogelijk voor langere tijd, bijvoorbeeld wanneer we verplicht zijn dit te doen in overeenstemming met de geldende wettelijke, regelgevende, fiscale en boekhoudkundige vereisten.

Onder specifieke omstandigheden bewaren wij uw persoonsgegevens mogelijk voor langere tijd zodat wij een nauwkeurig overzicht hebben van uw transacties met ons in geval van klachten of problemen, of indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat er een vooruitzicht bestaat van geschillen met betrekking tot uw persoonsgegevens of transacties.

Links naar andere websites

Onze sites bevatten mogelijk links naar andere websites voor uw gemak en ter informatie. Deze websites werken mogelijk onafhankelijk van ons. Gelinkte sites kunnen hun eigen privacyverklaringen of -beleid hebben. Wij adviseren u dringend deze nader te onderzoeken. Voor zover enige gelinkte websites niet ons eigendom zijn of door ons worden beheerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, enig gebruik van deze websites of de privacypraktijken van deze websites, ook al krijgt u rechtstreeks toegang tot die website via onze site.

Updates voor onze online privacyverklaring

Deze online privacyverklaring wordt mogelijk van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving bijgewerkt om wijzigingen in onze omgang met persoonlijke informatie te vermelden. Wij zullen de bijgewerkte versie op onze sites plaatsen en bovenaan de verklaring aangeven wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen of opmerkingen over deze online privacyverklairng hebt, of misschien wilt dat wij informatie bijwerken die wij over u of uw voorkeuren hebben, kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar:

Arconic Corporation
Attn: Corporate Communications/Privacy
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
editor@Arconic.com

Omdat Arconic haar klanten online een uitgebreid assortiment bedrijfstransacties biedt, varieert de hoeveelheid informatie die Arconic u zal vragen om u bij de diverse zakelijke transacties van dienst te zijn. De bovenstaande basisprincipes blijven altijd gelden, ongeacht de hoeveelheid vergaarde informatie. Op plaatsen waar Arconic om persoonlijke informatie vraagt, treft u altijd een link aan naar de privacyverklaring van Arconic. Als u besluit om gegevens (bijvoorbeeld informatie in verband met controle van uw kredietwaardigheid of contactinformatie voor het verzenden van door u aangevraagde informatie) niet te verstrekken, kunt u soms niet verdergaan met de zakelijke transactie met Arconic.