Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

Arconic Corporation (“Arconic”) en haar dochterondernemingen en aangesloten maatschappijen onderhouden deze website ter uwer informatie, educatie en communicatie. Tenzij anderszins vermeld, staat het u vrij om het op deze website weergegeven materiaal te downloaden, doch alleen voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat u alle bekendmakingen aangaande copyright en andere vormen van eigendom in het materiaal laat staan. Distributie, wijziging, verzending, hergebruik, herpublicatie of gebruik van de content van deze website voor publieke of commerciële doelstellingen inclusief gegevens, tekst, beelden, geluidsopnamen en videobeelden is echter niet toegestaan, tenzij na voorafgaande schriftelijke toestemming van Arconic. Voor sommige delen van deze website kunnen nog andere beperkingen aangaande gebruik of toegang gelden. Voor gebruik van deze website en toegang tot het materiaal op de website gelden de volgende voorwaarden alsmede alle van toepassing zijnde wetgeving. Door toegang te verkrijgen tot de website en erin te bladeren, verklaart u zich geheel akkoord met de onderstaande voorwaarden:

  1. Tenzij anderszins vermeld, valt al het materiaal op deze website onder copyright. Het materiaal mag alleen gebruikt worden met voorafgaande schriftelijke toestemming van Arconic, zoals beschreven in deze voorwaarden of in de tekst op deze website. Arconic garandeert niet dat uw gebruik van de informatie of beelden op deze website geen inbreuk vormt op de rechten van derden die niet met Arconic verbonden zijn.
  2. De informatie op deze website kan technische of typografische fouten bevatten. De informatie kan zonder verdere kennisgeving gewijzigd of aangepast worden. Arconic en haar dochterondernemingen en aangesloten maatschappijen zijn tevens gerechtigd om zonder nadere aankondiging verbeteringen en/of wijzigingen in de in deze informatie beschreven producten aan te brengen.
  3. Alles op de website wordt u geboden “ZOALS HET IS” ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET NIET MAKEN VAN INBREUK. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, DUS ZAL DE BOVENSTAANDE VRIJWARING SOMS NIET VOOR U GELDEN.
  4. Arconic en haar aangesloten maatschappijen aanvaarden geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor beschadiging van, of virussen die leiden tot infectie van, uw computerapparatuur of ander eigendom als gevolg van uw toegang tot, gebruik van, of bladeren in deze website of het door u van deze website downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, videobeelden of geluidsopnamen.
  5. Arconic en haar dochterondernemingen en aangesloten maatschappijen (hieronder “Arconic” genoemd) doen geen enkele uitspraak over andere websites die u via deze website kunt bereiken. U dient te begrijpen dat de door u bezochte website onafhankelijk is van Arconic en dat Arconic geen invloed heeft over de content van die website. Ook vormen links naar een andere website dan die van Arconic geen bewijs dat Arconic de content of het gebruik van die website goedkeurt of aanvaardt. ARCONIC KAN DOOR NIEMAND AANSPRAKELIJK GEHOUDEN WORDEN VOOR DIRECTE, SPECIALE OF ANDERE BIJKOMENDE SCHADE IN VERBAND MET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VAN EEN VAN DE WEBSITES MET EEN HYPERLINK OP DEZE WEBSITE, INCLUSIEF DOCH ZONDER BEPERKINGEN, VERLOREN WINST, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIEVERWERKINGSSYSTEEM OF ANDERSZINS, ZELFS ALS ARCONIC UITDRUKKELIJK IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.
  6. Arconic wenst via deze website geen vertrouwelijke informatie of bedrijfsgeheimen van u te ontvangen. U wordt erop gewezen dat informatie of materiaal dat via links op deze website aan Arconic toegestuurd wordt, NIET als informatie of materiaal van vertrouwelijke aard beschouwd wordt. Door informatie of materiaal op deze wijze aan Arconic te sturen, geeft u Arconic onherroepelijke toestemming tot gebruik, distributie, weergave, reproductie, uitvoering, wijziging en verzending van dat materiaal of die informatie en geeft u Arconic toestemming om de ideeën, concepten, kennis of technieken die u ons toestuurt, voor elk gewenst doel te gebruiken. Als u wilt dat Arconic uw vertrouwelijke informatie of bedrijfsgeheimen in overweging neemt, moet u eerst een Non-confidentiality Agreement (Overeenkomst van vrijwaring in verband met vertrouwelijkheid) ondertekenen voordat het technisch personeel van Arconic deze informatie bekijkt.
  7. Op verschillende plaatsen in deze website treft u handelsmerken, logo’s en servicemerken aan (samen “merken” genoemd). Deze merken zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van Arconic en anderen. Handelsmerken die worden gevolgd door ¨ zijn gedeponeerde handelsmerken in de Verenigde Staten; alle andere zijn handelsmerken in de Verenigde Staten. Niets op deze website zal beschouwd worden als verstrekking van een licentie of het recht tot gebruik van merken die op de website weergegeven worden zonder schriftelijke toestemming van Arconic of derden die de eigenaar zijn van de weergegeven merken. Vragen over gebruik van de merken en of een naam al dan niet een handelsmerk van Arconic is, kunt u richten aan het volgende e-mailadres: E-mail.