DUURZAME GEBOUWEN

WETTEN EN REGELS

Op nationaal en Europees niveau zijn afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. Een grote uitdaging is het verduurzamen van de bestaande woning- en gebouwvoorraad in Nederland. Om de klimaatdoelen te behalen zijn wetten, regels en instrumenten opgesteld.

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de aanvraag van de omgevingsvergunning moet voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Daarnaast is een berekening van de milieuprestatie van het gebouw (MPG) verplicht.

ENERGIEPRESTATIE – BENG

Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan strengere eisen voor energiegebruik: de Bijna Energieneutrale Gebouw Eisen (BENG-eisen). Deze eisen zijn opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

 

De energieprestatie voor gebouwen wordt vastgesteld aan de hand van drie eisen:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Bij oplevering van een gebouw moet aangetoond worden dat aan de wettelijke eisen of datgene wat waarvoor een vergunning is verleend is voldaan.

De Beng benadering is gebaseerd op de TRIAS-energetica strategie  waarbij het beperken van de energievraag voorop staat. Dit is te realiseren door goed isoleren en luchtdicht bouwen waarbij de gevel een belangrijke rol speelt, met name de deuren en ramen. Om aan de eis van de maximale energiebehoefte te voldoen wordt de U-waarde van het kozijn en het glas steeds belangrijker.

 

Oververhitting nieuwbouw

Ten gevolge van de Beng eisen zijn nieuwe gebouwen beter geïsoleerd en hebben een betere luchtdichtheid. Hierdoor wordt de warmte, als die eenmaal binnen is, beter vastgehouden, wat kan leiden tot problemen van oververhitting in de zomer. Met het toenemende aantal warme zomers is het essentieel om maatregelen te nemen om oververhitting in gebouwen te voorkomen. Direct zonlicht heeft een grote impact op oververhitting, wat gezondheidsrisico’s en overlast met zich mee kan brengen. Zonwering is één van de meest effectieve maatregelen om de kans op oververhitting te beperken.

Tojuli

Voor nieuwbouw woningen is de TOjuli opgenomen als onderdeel van de Beng berekening. De TOjuli is een indicator die inzicht geeft op het risico van oververhitting van het gebouw en wordt bepaald aan de hand van de berekende koelbehoefte over de maand juli in de BENG-berekening volgens NTA 8800.

meer lezen

minder lezen

Circulair Paviljoen

MilieuPrestatie Gebouwen – MPG

De MilieuPrestatie Gebouwen MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m²) en om nieuwbouwwoningen. De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik.

Sinds januari 2018 geldt voor de MPG een maximum grenswaarde voor gebouwen die stapsgewijs wordt aangescherpt naar een halvering in 2030 en uiteindelijk in 2050 een klimaat neutrale en circulair gebouwde omgeving. De milieuprestatie van materialen en producten van gebouwen zal dus een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw.

Om de milieu-impact van een enkel materiaal of product te bepalen, wordt door een gekwalificeerde deskundige een Levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd. Een LCA is een methode om de milieubelasting van een product te bepalen gedurende de hele levenscyclus, van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking.

De LCA resulteert in 11 indicatoren voor de milieubelasting van een product die worden samengevoegd tot één waarde: de schaduwkosten of Milieukosten Indicator (MKI). De schaduwkosten zijn een indicatie van de kosten die gemaakt moeten worden om de schade aan het milieu, door het materiaalgebruik, ongedaan te maken. Hoe lager de MKI van een product hoe lager de milieu-impact. De MKI wordt uitgedrukt Euro’s (€).

De milieudata die gebruikt wordt bij een milieuprestatieberekening staan in de Nationale Milieudatabase (NMD). De milieuprestatie van een gebouw (MPG) wordt berekend door de totale MKI van een gebouw te delen door het (bruto) vloeroppervlak en de levensduur van het gebouw . De MPG van een gebouw wordt uitgedrukt in Euro/m2/jaar.

De MPG is een objectief hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen.

 

Categorie 1 milieuverklaring

Er zijn in de NMD drie categorieën milieuverklaringen te onderscheiden. Voor een categorie 1 milieuverklaring heeft de fabrikant merkgebonden data aangeleverd die is getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij. Een categorie 1 verklaring biedt voordeel in fiscale regelingen en duurzaamheidsinstrumenten.

Fiscaal voordeel

Categorie 1 milieuverklaring in de NMD voldoet aan de eisen voor circulaire utiliteitsgebouwen en woningen en komen in aanmerking voor fiscale regelingen als MIA (Milieu-investeringsaftrek). Daarnaast kan een cat. 1 gecertificeerd product bijdragen aan duurzaamheidscertificeringen als Breeam en GPR.

 

meer lezen

minder lezen